Η εταιρεία επικεντρώνεται τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων των µελών τής διευθυντικής και εποπτικής της οµάδας, εφαρµόζοντας αναγνωρισµένες πρακτικές όπως το "360 leadership circle" και το "180 leadership feedback" αντίστοιχα.

Η συνεχής µάθηση αποτελεί κύριο µέρος της κουλτούρας του οργανισµού και ως εκ τούτου προχωρεί στη δηµιουργία µιας Ακαδηµίας, όπου η εκπαίδευση θα παρέχεται στη βάση µίας ολοκληρωµένης εκπαιδευτικής δοµής και σχεδίου. Επιπρόσθετα, έχει αναβαθµιστεί το σύστηµα αξιολόγησης, όπου η προσοχή στρέφεται πια στη βελτίωση των ικανοτήτων και στην ανάπτυξη του προσωπικού, µέσω τακτικής, εποικοδοµητικής ανατροφοδότησης και αυτογνωσίας.

Μια σηµαντική πρωτοβουλία, την οποία υιοθέτησε πρόσφατα ο οργανισµός, είναι το πρόγραµµα "Ευεξία – Being Well". Ανέπτυξε το συγκεκριµένο πρόγραµµα, γιατί νοιάζεται για την ψυχοσωµατική κατάσταση του προσωπικού, αλλά και επειδή αναγνωρίζει τη δυνατότητα του οργανισµού να συµβάλει ενεργά στη βελτίωσή της. Στην Hermes Airports, πιστεύουν ότι "κάθε οργανισµός, είναι τόσο δυνατός, όσο το ανθρώπινο δυναµικό του"!

Ο χώρος του Αεροδροµίου και το αντικείµενο εργασίας αποτελούν έναν τοµέα που συγκεντρώνει µεγάλο ενδιαφέρον. Επιπρόσθετα, ο οργανισµός διαθέτει µία ισχυρή και αποτελεσµατική ηγεσία που διασφαλίζει την ύπαρξη ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, παρέχοντας στον εργαζόµενο όλα τα εχέγγυα για αναγνώριση και αξιοποίηση των ικανοτήτων του.  Η κουλτούρα και η ευελιξία του οργανισµού κερδίζουν το προσωπικό, καθώς έχει αναπτύξει µια κουλτούρα, η οποία βασίζεται στην εκτίµηση και στον σεβασµό του Ανθρώπινου ∆υναµικού, όπως επίσης και στη συνεχή εκµάθηση και ανάπτυξη. Εξίσου σηµαντική για την εταιρεία είναι και η άποψη του προσωπικού όπως και οι εισηγήσεις του προς βελτίωση των πρακτικών της.    

Πέραν του ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος και της συνεχούς µάθησης, το προσωπικό λαµβάνει πληθώρα ωφεληµάτων, όπως Ταµείο Προνοίας, Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη και Ασφάλεια Ζωής, εκπτώσεις σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες, εξειδικευµένο τεχνολογικό εξοπλισµό, επίδοµα και εξοπλισµό τηλεφωνίας, επίδοµα οδοιπορικών, υπερωρίες, ευέλικτο ωράριο εργασίας, ετήσια άδεια που αυξάνεται αναλογικά µε τα χρόνια υπηρεσίας κ.ά.