Ως πιστοποιημένη µε το Investors in People – Silver Medal, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι όλες οι πολιτικές και πρακτικές ανθρώπινου δυναµικού που εφαρμόζει αποτελούν βέλτιστες πρακτικές, συγκρινόμενη τόσο µε εταιρείες στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ως βέλτιστη πρακτική μπορεί να αναφερθεί η πολιτική ανάπτυξης και εκπαίδευσης που εφαρμόζει η εταιρεία, η οποία είναι συνυφασμένη µε τις πραγματικές ανάγκες του προσωπικού, διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή του για όλες τις εξελίξεις τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο τοπικό κοινωνικοοικονοµικό και νοµοθετικό επίπεδο.

Η KPMG είναι γνωστή για την ανθρωποκεντρική της κουλτούρα και την προσήλωσή της στις παραδοσιακές της αξίες, τις οποίες εφαρμόζει σε όλο το φάσµα των εργασιών της. Παράλληλα, η δέσµευση της ∆ιοίκησης της εταιρείας για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη, µέσα από την προώθηση της αµφίδροµης επικοινωνίας µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, καθώς και η προσαρµοστικότητά της και η ορθή διαχείριση της αλλαγής, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα, αποτελούν στοιχεία που κάνουν την εταιρεία να ξεχωρίζει.

Προσφέρει ένα σύνολο ωφεληµάτων τόσο χρηµατικής όσο και µη χρηµατικής φύσεως. Τα περισσότερα οφέλη αποβλέπουν στην ανταµοιβή των υψηλών επιδόσεων και, µεταξύ άλλων, αναφέρονται τα επιδόµατα που σχετίζονται µε την απόδοση (bonus), τα Βραβεία KPMG People, η χρηµατική ανταµοιβή για επίτευξη υψηλών επιδόσεων στις επαγγελµατικές εξετάσεις, η αναθεώρηση των µισθολογικών απολαβών και θέσεων εργασίας σε ετήσια βάση κ.ά.

Παράλληλα, καταβάλλει προσπάθειες για την εξισορρόπηση της επαγγελµατικής και της προσωπικής ζωής, υιοθετώντας ένα πρόγραµµα ευέλικτων ωραρίων εργασίας µαζί µε ένα πρόγραµµα εργασίας για µητέρες, ειδικές ωριαίες ρυθµίσεις για το διοικητικό προσωπικό, καθώς και την επιλογή για επιπρόσθετες ηµέρες άδειας ανάπαυσης.