Η εταιρεία αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο. Αριθµεί περίπου 630 εργαζοµένους, σήµερα, και τα τελευταία χρόνια αυξάνει συνεχώς τον αριθµό τους.

Οι προσλήψεις στην εταιρεία αποτελούν ένα από τα µεγαλύτερα κεφάλαια για την εξέλιξή της, καθώς η σωστή στρατολόγηση προσωπικού καθορίζει και την εξέλιξη της εταιρείας. Για τον λόγο αυτό η εταιρεία δίδει µεγάλη σηµασία στην στοχευµένη προσέλκυση ταλέντων που ταιριάζουν τόσο µε τα απαιτούµενα (τεχνικά) προσόντα όσο και µε την κουλτούρα της, ώστε να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη υπηρεσία, η εξέλιξη και η ανέλιξη των εργαζοµένων στην εταιρεία.

Συγκριτικά µε την αγορά εργασίας, προσφέρει ανταγωνιστικούς µισθούς και ωφελήµατα, ώστε όχι µόνο να προσελκύει τα καλύτερα ταλέντα, αλλά και να τα διατηρεί στην εταιρεία για πολλά χρόνια, δηµιουργώντας έναν πυρήνα ταλέντων, στον οποίο να µπορεί να βασιστεί για τον µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό.

Πέραν από τους ανταγωνιστικούς µισθούς και τα ωφελήµατα, η εταιρεία επενδύει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού της µε εκπαιδευτικά προγράµµατα υψηλού επιπέδου στην Κύπρο και στο εξωτερικό, αλλά και µε άλλες µορφές ανάπτυξης όπως υποτροφίες, επιχορηγήσεις σε πανεπιστηµιακά διπλώµατα, coaching κ.ά., ώστε να διατηρεί το προσωπικό της στα υψηλότερα επίπεδα επαγγελµατισµού και τεχνογνωσίας.

Η δυναµική του κλάδου της φαρµακοβιοµηχανίας, ο οποίος αποτελεί ίσως τον µεγαλύτερο σε συνεισφορά κλάδο στην οικονοµία της Κύπρου (καθώς τα φάρµακα είναι το υπ’ αριθµόν ένα εξαγώγιµο εθνικό προϊόν), αλλά και η µακροχρόνια ιστορία της εταιρείας µε δεσπόζουσα παρουσία στον κλάδο προσφέρουν την εξασφάλιση της εργασίας στους εργαζοµένους της, ώστε να αισθάνονται ασφαλείς στο εργασιακό τους περιβάλλον, ειδικότερα µετά και από την πρόσφατη οικονοµική κρίση στον τόπο µας.

Πέραν της στοχευµένης δουλειάς που γίνεται στον προγραµµατισµό ανθρώπινου δυναµικού, ώστε η εταιρεία να προσελκύει ταλέντα, το καλό όνοµα που δηµιούργησε, οι ανταγωνιστικοί µισθοί και τα ωφελήµατα που προσφέρει, σε συνδυασµό µε την εξασφάλιση της εργασίας που παρέχει, λόγω της σιγουριάς που εµπνέει η µακροχρόνια δυναµική της παρουσία στον σηµαντικότατο κλάδο της φαρµακοβιοµηχανίας, αποτελούν τους επικρατέστερους λόγους προσέλκυσης ανθρώπινου δυναµικού. 

Οι εργαζόµενοι την επιλέγουν, πέραν από τη φιλοσοφία και το όραµά της, γιατί προσφέρει: 

• Ανταγωνιστικούς µισθούς και ωφελήµατα
• Ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης και επαγγελµατικής σταδιοδροµίας
• 13ο και 14ο µισθό
• Ταµείο Προνοίας
• Σχέδιο ιατροφαρµακευτικής κάλυψης
• 38 εργάσιµες ώρες την εβδοµάδα
• Συµπλήρωµα σε άδεια ασθενείας, µητρότητας και πατρότητας
• Εκπτώσεις σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες.