Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), έχει προκηρύξει το πιο πάνω Σχέδιο, με το οποίο επιδιώκεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ξενοδοχειακού και παρεμφερούς τουριστικού προϊόντος της χώρας, μεταξύ άλλων, μέσω της ενθάρρυνσης και στήριξης επενδύσεων και παρεμβάσεων, που στοχεύουν στην άμβλυνση των περιορισμών της τουριστικής ανάπτυξης, όπως είναι η εποχικότητα της τουριστικής κίνησης και το μονοδιάστατο τουριστικό προϊόν.

Το εν λόγω Σχέδιο αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγγεγραμμένες κάτω από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ).

Το Σχέδιο στοχεύει:

(α) στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως είναι ο συνεδριακός και ο αθλητικός,
(β) στη στήριξη επενδύσεων υφιστάμενων τουριστικών μονάδων για την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, και για την εξυπηρέτηση των διαφοροποιημένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του χειμερινού τουρίστα (wintersun) αλλά και του τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων, καθώς και
(γ) στον εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό υπηρεσιών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση των ειδικών ενδιαφερόντων καθώς και παρεμβάσεις σε ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα.

KOT_eurosuccess.

Η Χορηγία μπορεί  να καλύψει δαπάνες που αφορούν: 

Άξονας Α: Δημιουργία Νέων Αυθύπαρκτων Έργων και Υποδομών Συνεδριακού και Αθλητικού
Τουρισμού
Άξονας Β: Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων
Άξονας Γ: Εκσυγχρονισμός, Εμπλουτισμός, Επέκταση, Ανακαίνιση Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο επιλέξτε εδώ

Ο Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting διαθέτει πολυετή εμπειρία σχετικά με την ενημέρωση και υποστήριξη προς επιχειρήσεις όσο αφορά την διεκπεραίωση και παρακολούθηση αιτήσεων στα πλαίσια διαφόρων χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

Για περαιτέρω ενημέρωση και διευκρινήσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα στελέχη του Οργανισμού, στο τηλέφωνο 22420110 ή μέσω email στο info@eurosc.eu