Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση έρχεται να εφαρμοστεί στη χώρα μας, ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/27, αναφέρει η TUV Austria Hellas. Σύμφωνα με την TUV Austria Hellas, σκοπός της οδηγίας είναι η εξοικονόμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 20% έως το 2020. Σε αυτό το πλαίσιο, όλες οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ενέργεια πιο αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας μέχρι και την τελική κατανάλωση. 

Οι προγενέστερες, αλλά και οι παρούσες προσπάθειες φαίνεται να έχουν φέρει καρπούς, όπως αποδεικνύεται από τα ποσοτικά στοιχεία, εφόσον στο διάστημα μεταξύ 2000-2013, η ενεργειακή αποδοτικότητα βελτιώθηκε κατά 15% (1,2% ανά έτος) στην ΕΕ.  

Η εφαρμογή της Οδηγίας στην Ελλάδα - Ο νέος ενεργειακός νόμος

Σύμφωνα με το νέο ενεργειακό νόμο (Ν.4342/2015), όπως εξειδικεύτηκε με την ΚΥΑ 178679 (ΦΕΚ 2337B/10.7.2017), οι επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 250 εργαζομένους ή ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, καλούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος της. Μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, o έλεγχος αυτός πρέπει να επαναλαμβάνεται. 

Από τον ενεργειακό έλεγχο εξαιρούνται οι μεγάλες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα. 

Οι καινοτομίες της νομοθεσίας

Μερικές ακόμα καινοτομίες που εισάγει η νέα νομοθεσία είναι:

-οι υπόχρεες επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρίσουν ως τις 10/7/2018, στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων του ΥΠΕΝ, ένα από τα παρακάτω:
*Δήλωση Αναγγελίας του πρώτου Ενεργειακού Ελέγχου από Ενεργειακό Ελεγκτή. 
*Δήλωση Εφαρμογής Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.
*Δήλωση Εφαρμογής Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα καταχωρείται και η σχετική έκθεση αποτελεσμάτων.

-η θέσπιση καθεστώτος επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης (από 01/01/2017), βάσει του οποίου διασφαλίζεται ότι οι διανομείς και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας και καυσίμων (υπόχρεα μέρη) πετυχαίνουν ένα σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Τα πλεονεκτήματα της νέας νομοθεσίας για την Ελλάδα

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία, τις μεταφορές και τα κτίρια, αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση του λειτουργικού κόστους, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα της χώρας μας. Ταυτόχρονα, οι κατάλληλες ενεργειακές παρεμβάσεις και επενδύσεις σε υλικοτεχνικές υποδομές μπορούν να οδηγήσουν σε πολλαπλάσια αναβάθμιση της αξίας τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής ή/και περιβαλλοντικής διαχείρισης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο και να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, σε σχέση με την απλή εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ενεργειακούς ελέγχους, καθώς τα συστήματα αυτά:

-οδηγούν στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, μέσω της εφαρμογής εξειδικευμένων προτύπων για τη διαχείριση ενέργειας, όπως του ISO 50001,
-εξασφαλίζουν τη δέσμευση της Ανώτατης Διοίκησης και του προσωπικού, 
-οδηγούν σε συστηματικές και συνεχείς ενέργειες για τη διαχείριση της ενέργειας και όχι σε περιστασιακή ενασχόληση με το θέμα,
-αποτελούν ισχυρή βάση για την ορθολογική επιλογή και υλοποίηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, συμπεριλαμβάνοντας και οικονομικά κριτήρια,
-θεωρούν την τήρηση των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων ως προαπαιτούμενη και ως βάση για την περαιτέρω βελτίωση,
-διασφαλίζουν την ποιότητα του ελέγχου, μέσω της πιστοποίησης από ένα διαπιστευμένο φορέα.  

Βάσει της νέας ενεργειακής νομοθεσίας ο ρόλος της πιστοποίησης είναι κομβικός για τις επιχειρήσεις και η πιστοποίηση είναι σημαντικό να προέρχεται από έναν διαπιστευμένο, διεθνούς φήμης οργανισμό με κύρος, τεχνογνωσία και εμπειρία. Η TÜV AUSTRIA HELLAS, με το εξειδικευμένο προσωπικό της και την πολύχρονη εμπειρία της στον κλάδο, αναλαμβάνει την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας βάσει του Προτύπου ISO 50001 ή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του Προτύπου ISO 14001, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με τον αντίστοιχο ενεργειακό έλεγχο, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Παράλληλα, η TÜV AUSTRIA ACADEMY προσφέρει μια ευρεία ποικιλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τόσο για το πρότυπο ISO 50001, όσο και για το πρότυπο ISO 14001, συμπεριλαμβανομένων και σεμιναρίων εγκεκριμένων από το διεθνή οργανισμό IRCA/CQI. 

Επιπλέον, τα νέα δεδομένα της ενεργειακής νομοθεσίας θα παρουσιαστούν σε ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο "ΕΝΕΡΓΟÜΜΕ με το Νόμο" στις 28 Σεπτεμβρίου, στις 17.00, στο OTE Academy, στο πλαίσιο του Energy Efficiency Conference. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και για τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να βρείτε εδώ.