Την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ENVITEC.

Ειδικότερα, αποφάσισε την προσθήκη νέου εδαφίου υπό στοιχείο ε) στην παράγραφο 15 του άρθρου 4 του καταστατικού, με το εξής περιεχόμενο: "ε) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες."

Σημειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της επί της οδού Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14 στο Χαλάνδρι Αττικής

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.254.216 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 85,77% σε σύνολο 4.960.000 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.