Κέρδη μετά από φόρους ύψους 132,4 εκατ. ευρώ, (από 120,6 εκατ. ευρώ) το 2015 εμφάνισε το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών τη χρήση του 2016. Ο κύκλος εργασιών του ΔΑΑ ανήλθε σε 404,6 εκατ. ευρώ από 371 εκατ. το 2015, με τη βελτίωση των μεγεθών να οφείλεται στην άνοδο της επιβατικής κίνησης, η οποία ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια άτομα.

Τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης

Ανά επιμέρους κατηγορία, η συμμετοχή του ΔΑΑ στο Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων ανήλθε στο ποσό των 83,3 εκατ., αυξημένη κατά 7,2 εκατ. ή 9,47%, συγκριτικά με το προηγούμενο οικονομικό έτος, ως αποτέλεσμα της αύξησης της επιβατικής κίνησης.

Μέρος του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων κάλυψε τις καταβολές τόκων, ήτοι 27,7 εκατ., έναντι 32,1 εκατ. κατά το προηγούμενο έτος, κι απεικονίστηκε ως επιδότηση χρηματοοικονομικών εξόδων, ενώ το υπόλοιπο 55,6 εκατ. κάλυψε μέρος των δόσεων του δανείου που ελήφθη για την κατασκευή του αεροδρομίου και μεταφέρθηκε στα άλλα έσοδα, με το αντίστοιχο ποσό για την προηγούμενη χρονιά να ανέρχεται σε 44 εκατ.

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 24,2 εκατ. ή 21,9% κυρίως λόγω:
 
- Της ζημιάς απομείωσης σε σχέση με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων της εταιρείας, ύψους 8,0 εκατ.
 
- Του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων που καταγράφεται στα λοιπά λειτουργικά έξοδα, ύψους 7,6 εκατ. και
 
- της αύξησης των έμμεσων φόρων που καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και καταγράφονται επίσης στα λοιπά λειτουργικά έξοδα, ύψους 6,2 εκατ.
 
Μετά από τον υπολογισμό του συνολικού φόρου εισοδήματος, ύψους 56,7 εκατ., του τακτικού και λοιπών αποθεματικών, ύψους 6,6 εκατ. και των αδιανέμητων κερδών των προηγουμένων ετών, που ανέρχονταν σε 0,1 εκατ., απομένουν κέρδη προς διανομή, ύψους 125,8 εκατ.
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπρόσθετες βραχυπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας αεροδρομίου, λόγω των πρόσφατων θετικών εξελίξεων, σε σχέση με την επέκταση της περιόδου παραχώρησης, το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε προς τους μετόχους τη διανομή μερίσματος ύψους 40,5 εκατ., ή 1,35 ευρώ ανά κοινή μετοχή.

Το 2017
 
Για το 2017 οι προοπτικές είναι θετικές, αν και όχι χωρίς προκλήσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΑΑ Δ. Δημητρίου:

-Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-16 η επιβατική κίνηση αυξήθηκε συνολικά κατά 60%, ποσοστό που δείχνει μια εντυπωσιακή αύξηση για ένα μητροπολιτικό αεροδρόμιο, δεδομένων και των εξελίξεων στο μακροοικονομικό περιβάλλον.
 
Για το 2017 αναμένεται χαμηλότερη ανάπτυξη, συνεκτιμώντας αριθμό παραγόντων και συγκεκριμένα:
 
1. Τα ήδη ανακοινωθέντα πλάνα των αερομεταφορέων με βάση την Αθήνα οι οποίοι σχεδιάζουν μεν να αυξήσουν το διεθνές δίκτυο τους, μειώνοντας όμως τη χωρητικότητά τους στην τοπική αγορά.
 
Εντούτοις, οι συντελεστές πληρότητάς τους αναμένεται να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Επιπλέον, αναμένουμε υγιή αύξηση της χωρητικότητας των φιλοξενούμενων αερομεταφορέων.
 
2.
Η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα εμφανίσει μικρή αύξηση αλλά το γενικότερο περιβάλλον συνεχίζει να είναι εύθραυστο επηρεάζοντας την τάση των Ελλήνων ταξιδιωτών.
 
3. Από την άλλη, η γεωπολιτική κατάσταση ευνοεί τον ελληνικό τουρισμό, ως εκ τούτου η διεθνής ζήτηση για ταξίδια αναψυχής εκτιμάται ότι θα ισχυροποιηθεί.
 
Επίσης, η εταιρεία αεροδρομίου αναμένεται να διατηρήσει την κερδοφόρα πορεία της, με αύξηση εσόδων που θα συμβαδίζει με την επιβατική κίνηση.
 
Πέραν της αύξησης της κίνησης του αεροδρομίου και της διασφάλισης της αυξημένης χωρητικότητας των εγκαταστάσεων του αεροσταθμού, η εταιρεία συνεχίζει να προβαίνει σε επενδύσεις που θα διατηρήσουν και θα βελτιώσουν την ανταποδοτική αξία προς τους επιβάτες και τους χρήστες.
 
Oι πιο σημαντικές επενδύσεις το 2017 αφορούν σε λειτουργικές και εμπορικές αναβαθμίσεις στις εγκαταστάσεις αεροσταθμών, ως μέρος ενός πολύχρονου επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης των αεροσταθμών.
 
Η αναβάθμιση της περιοχής Εντός Σένγκεν του Κύριου Αεροσταθμού θα ολοκληρωθεί εντός του έτους ενώ θα ξεκινήσει επίσης η αναβάθμιση των περιοχών του Δορυφορικού Αεροσταθμού.
 
Ταυτόχρονα, το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας προβλέπει δαπάνες σε μια σειρά από περιοχές, τόσο εντός, όσο και εκτός του αεροσταθμού, με επενδύσεις σε διάφορους τομείς όπως βελτιώσεις της εμπειρίας των χρηστών, ενίσχυση στα θέματα ασφάλειας, συμμόρφωση με απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ρυθμιστικές αρχές και λοιπές ενέργειες που σχεδιάζονται για να καλύψουν, τόσο τις άμεσες ανάγκες των χρηστών, όσο και μακροπρόθεσμες ανάγκες του αεροδρομίου.