Του Παναγιώτη Πελετιέ

Όσοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι ακολουθούν τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ συμπεριλαμβάνουν στους Ισολογισμούς τους τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών που έχουν αγοράσει (και έχουν εγγράψει στην UEFA) ως άυλα στοιχεία ενεργητικού. Λόγω των μεγάλων ποσών, τα οποία δαπανώνται σε μετεγγραφές, τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του Ισολογισμού των μεγάλων ευρωπαϊκών (αλλά και άλλων) συλλόγων

Ο Ιταλικός Κώδικας επιτρέπει την κεφαλαιοποίηση στον Ισολογισμό ποσών που αφορούν νεαρούς παίκτες, οι οποίοι έχουν "μεγαλώσει" στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες του συλλόγου

Ένα γεγονός το οποίο έχει απασχολήσει έντονα τις τελευταίες εβδομάδες τους αθλητικογράφους, αλλά και το ποδοσφαιρόφιλο κοινό ανά το παγκόσμιο, είναι η μετεγγραφή του Νεϊμάρ από την Μπαρσελόνα στην Παρί Σεν Ζερμέν. Το θέμα το οποίο έχει σχολιαστεί περισσότερο είναι φυσικά το ύψος της συγκεκριμένης μετεγγραφής. Με αφορμή το γεγονός αυτό θεωρήσαμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να παραθέσουμε πιο κάτω κάποια σχόλια όσον αφορά τον λογιστικό χειρισμό τέτοιων συναλλαγών στις οικονομικές καταστάσεις των ποδοσφαιρικών συλλόγων, οι οποίες ετοιμάζονται στη βάση των προνοιών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Όσοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι ακολουθούν τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ συμπεριλαμβάνουν στους Ισολογισμούς τους τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών που έχουν αγοράσει (και έχουν εγγράψει στην UEFA) ως άυλα στοιχεία ενεργητικού. Λόγω των μεγάλων ποσών τα οποία δαπανώνται σε μετεγγραφές, τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του Ισολογισμού των μεγάλων ευρωπαϊκών (αλλά και άλλων) συλλόγων.

Πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια

Το σχετικό Λογιστικό Πρότυπο, το οποίο ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα, είναι το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 38 "Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού", που επιτρέπει τη συμπερίληψη άυλων στοιχείων ενεργητικού στους Ισολογισμούς εταιρειών και άλλων οργανισμών, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία παρατίθενται πιο κάτω:

· το άυλο στοιχείο ενεργητικού είναι πιθανό να δημιουργήσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην εταιρεία ή στον οργανισμό και,

· να μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα το κόστος του.

Αξιόπιστη μέτρηση κόστους

Εφαρμόζοντας τα κριτήρια αυτά στο σημερινό μας θέμα, όσον αφορά παίκτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί από άλλη ποδοσφαιρική ομάδα, είναι σχετικά εύκολο να θεωρηθεί ότι τα κριτήρια αυτά τηρούνται. Μία ομάδα συνήθως αποφασίζει για τη μετεγγραφή ενός ποδοσφαιριστή αφού θεωρεί ότι θα τον χρησιμοποιήσει σε μελλοντικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια του συμβολαίου του. Άρα είναι πιθανό ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα συμμετέχει σε μελλοντικούς αγώνες και η ομάδα θα έχει μελλοντικό οικονομικό όφελος από τις πωλήσεις εισιτηρίων, τα έπαθλα ή πιθανές χορηγίες. Επίσης, καθώς το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή θα έχει εξαγοραστεί από μία άλλη ομάδα σε ένα προκαθορισμένο τίμημα, τότε πληρούται και το δεύτερο κριτήριο, αυτό της αξιόπιστης μέτρησης του κόστους.

Σημαντική η αξία του συμβολαίου

Άρα, στη βάση των πιο πάνω, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι οι οποίοι ετοιμάζουν λογαριασμούς σύμφωνα με τις πρόνοιες των ΔΠΧΑ, παρουσιάζουν στα βιβλία τους το κόστος απόκτησης των συμβολαίων ποδοσφαιριστών από άλλους συλλόγους και το συγκεκριμένο ποσό αποσβένεται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου στο Λογαριασμό Αποτελεσμάτων. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι ομάδες αποσβένουν το κόστος απόκτησης ισόποσα κατά τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου αλλά υπάρχουν και κάποιες ομάδες, οι οποίες αποσβένουν ένα μεγαλύτερο ποσό τα πρώτα χρόνια και μικρότερο ποσό στα μετέπειτα χρόνια.

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι το ποσό το οποίο κεφαλαιοποιείται στον Ισολογισμό (το τίμημα απόκτησης του ποδοσφαιριστή) δεν αφορά την αξία του παίκτη αλλά την αξία του σχετικού συμβολαίου, το οποίο για καθορισμένη χρονική διάρκεια καθορίζει στον ποδοσφαιριστή ότι θα αγωνίζεται μόνο για τη συγκεκριμένη ομάδα.

Το θέμα με τις ακαδημίες

Ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, όμως, πέρα από τους ποδοσφαιριστές τους οποίους αποκτά μέσω μετεγγραφών, διαθέτει στο δυναμικό του και άλλους παίκτες, οι οποίοι έχουν "μεγαλώσει" στην ομάδα (ίσως και μέσω των ποδοσφαιρικών ακαδημιών του συλλόγου). Γι' αυτήν την κατηγορία ποδοσφαιριστών οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι δεν έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν κάποιο ποσό στους Ισολογισμούς τους. Αυτό συμβαίνει γιατί, όπως αναφέραμε πιο πάνω, από τη στιγμή που δεν έχουν αποκτηθεί σε μία καθορισμένη τιμή, τότε είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι τηρούνται τα σχετικά κριτήρια του ΔΛΠ 38 και ειδικά αυτό της αξιόπιστης μέτρησης του κόστους.

Εν κατακλείδι, στους Ισολογισμούς των ποδοσφαιρικών συλλόγων υπάρχουν κεφαλαιοποιημένα ποσά, τα οποία αφορούν στο κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών από άλλους συλλόγους, αλλά δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο ποσό για παίκτες οι οποίοι έχουν "μεγαλώσει" μέσα στην ομάδα. Εδώ να αναφέρουμε ότι οι κανονισμοί κάποιων χωρών επιτρέπουν κάποιους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

Για παράδειγμα, ο Ιταλικός Κώδικας επιτρέπει την κεφαλαιοποίηση στον Ισολογισμό ποσών που αφορούν νεαρούς παίκτες, οι οποίοι έχουν "μεγαλώσει" στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες του συλλόγου.

Δίλημμα

Με τη μεταμόρφωση του ποδοσφαίρου από ένα παιχνίδι σε μία τεράστια οικονομική αγορά, η οποία προσελκύει επενδυτές απ' όλον τον κόσμο, ένα άλλο θέμα το οποίο συζητείται τα τελευταία χρόνια είναι το κατά πόσον θα ήταν ορθότερο να επιτρέπεται η αναγνώριση όλων των ποδοσφαιριστών μιας ομάδας στη δίκαιη αξία τους στους Ισολογισμούς, κάτι το οποίο ίσως να έδινε τη δυνατότητα στους ποδοσφαιρικούς συλλόγους να παρουσιάζουν μια πιο δίκαιη και ολοκληρωμένη εικόνα του ποδοσφαιρικού δυναμικού τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση όμως θα υπήρχε ίσως πρόβλημα με τον τρόπο καθορισμού μιας αξιόπιστης δίκαιης αξίας για τον κάθε ποδοσφαιριστή.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΛΕΤΙΕΣ
Διοικητικός Σύμβουλος,
KPMG Limited,
τηλ. 22209305,.
ppeleties@kpmg.com

Πηγή: Σημερινή