Η διαχείριση ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ (2,4δις) και των ακινήτων της Ελληνικής Τράπεζας μεταφέρεται σε νέα εταιρεία ενώ το πλειοψηφικό πακέτο στη νέα εταιρεία θα κατέχεται από τον όμιλο APS (51%) με την Ελληνική Τράπεζα να κατέχει το 49%. Μεταφέρονται όλοι οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων στη νέα εταιρεία, διατηρώντας τους ίδιους όρους εργασίας. 

Η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας για τη σύσταση νέας εταιρείας με εξειδικευμένο διεθνή οίκο, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και ακινήτων.

Ο εταίρος της Τράπεζας στη νέα εταιρεία, ο όμιλος APS, διαθέτει 12ετή εμπειρία στον τομέα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 11 χώρες στην Ευρώπη. Μεταξύ των πελατών της συμπεριλαμβάνονται μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες όπως για παράδειγμα η Merrill Lynch, Bank of America, Unicredit, Fortis Bank, Banco Populari, Deutsche Bank, Hungarian National Bank, IFC.

Στην νέα εταιρεία θα μεταφερθεί η διαχείριση ολόκληρου το χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (περίπου €2.4δις) το οποίο θα παραμείνει στον ισολογισμό της Τράπεζας. Η Τράπεζα διατηρεί και την τελική ευθύνη για το κάθε δάνειο.

Την νέα εταιρεία θα στελεχώσει κυρίως το υφιστάμενο προσωπικό της Τράπεζας ( Διεύθυνσή Διαχείρισης Καθυστερήσεων), διατηρώντας τα ίδια ωφελήματα.

Η αντιμετώπιση του ψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και η εξεύρεση μιας λύσης για την αποτελεσματική μείωση τους είναι προς το συμφέρον όλων μας. Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ που έχουν εκδοθεί το Σεπτέμβριο 2016 όσο αφορά την διαχείριση των ΜΕΧ προτρέπουν τις Τράπεζες για εξεύρεση τέτοιων λύσεων. Είμαστε η πρώτη Τράπεζα στην Κύπρο που θα το υλοποιήσει.

Τι ακριβώς θα κάνουμε:

Στην Ελληνική Τράπεζα εξετάσαμε όλες τις πιθανές επιλογές. Η επιλογή που έχουμε καταλήξει αναλύοντας και όλες τις επιτυχημένες προσπάθειες τραπεζών του εξωτερικού είναι η σύμπραξη μεταξύ της Τράπεζας και μιας διεθνούς εταιρίας που εξειδικεύεται σε αυτό τον τομέα για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και των ακινήτων. Στην νέα εταιρεία ο στρατηγικός εταίρος μας θα κατέχει το 51% και η Τράπεζα το 49% και θα μεταφερθεί η διαχείριση όλου το χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (περίπου €2.4δις μη εξυπηρετούμενές χορηγήσεις και €30εκ. ακίνητα). Σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο και τα ακίνητα θα παραμείνουν στον ισολογισμό της Τράπεζας και η τελική ευθύνη όσο αφορά το κάθε δάνειο παραμένει στην Τράπεζα. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν προχωρούμε με πώληση δανείων.

Με ποιους θα συνεργαστούμε:

Ο εταίρος μας είναι η εταιρία APS (http://global.aps-holding.com). Η APS με βάση την Τσεχία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ευρώπη στη διαχείριση προβληματικών δανείων. Διαθέτουν δωδεκαετή εμπειρία (σε μια σχετικά καινούργια αγορά) και δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 11 χώρες στην Ευρώπη έχοντας υπό τη διαχείριση τους περισσότερο από 500,000 δάνεια. Μεταξύ των πελατών της συμπεριλαμβάνονται μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες όπως για παράδειγμα η Merrill Lynch, Bank of America, Unicredit, Fortis Bank, Banco Populari, Deutsche Bank Bank, Hungarian National Bank, IFC,.

Τα θετικά για την Τράπεζα:

H νέα εταιρεία θα αναλάβει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων επιτρέποντας στην Τράπεζα να αξιοποιήσει τους υπόλοιπους πόρους της για την ενδυνάμωση της θέσης της στην αγορά, ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική και να διευρύνει τον κύκλο εργασιών και το μερίδιο αγοράς της. Επιπλέον, η εξειδίκευση και αποτελεσματικότητα που θα επιφέρει η συνεργασία με ένα τέτοιο εταίρο θα επιταχύνει και θα βελτιώσει τις αναδιαρθρώσεις. Σε χώρες όπου έχει δοκιμαστεί το μοντέλο αυτό όπως για παράδειγμα την Ισπανία, Ιταλία και Ανατολική Ευρώπη οι εισπράξεις και οι αναδιαρθρώσεις των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων έχουν επιταχυνθεί και βελτιωθεί σημαντικά.

Τα δεδομένα για τους εργαζομένους:

Όλοι ανεξαίρετα οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι, θα μεταφερθούν στη νέα εταιρία με τους ίδιους όρους εργασίας. Κανείς δεν χάνει την εργασία του – κανείς δεν χάνει τον μισθό του και τις υφιστάμενα ωφελήματα. Είμαστε σε στενή επαφή με τους εργαζομένους και την ΕΤΥΚ ώστε η μεταφορά να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα και κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή.

Τα δεδομένα για τους πελάτες μας: Η συμφωνία αυτή αφορά (έμμεσα) μόνο πελάτες της Τράπεζας που η χορήγηση τους έχει χαρακτηριστεί ως μη εξυπηρετούμενη με βάση τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA). Τόσο οι πελάτες όσο και η Ελληνική Τράπεζα διατηρούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους που απορρέουν από τις συμφωνίες για τις χορηγήσεις. Ο πελάτης παραμένει πελάτης της Τράπεζας. Το δάνειο παραμένει στην ιδιοκτησία της Τράπεζας. Το δάνειο δεν πωλείται στη νέα εταιρεία.

Η διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων θα γίνεται από τη νέα εταιρεία. Η διεύθυνση και το προσωπικό της νέας εταιρείας θα αποτελείται από εργαζομένους της Ελληνικής Τράπεζας.

Τα οφέλη για την οικονομία γενικότερα:

Επιπλέον, θα υπάρξουν άμεσα και έμμεσα οφέλη για την κυπριακή οικονομία: δημιουργία θέσεων εργασίας, αποτελεσματικότερες διαδικασίες, ενίσχυση του τομέα ανάπτυξης γης, δεύτερη ευκαιρία για επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν. Υπάρχουν πολυάριθμα επιτυχημένα παραδείγματα από την Ισπανία, την Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η δημιουργία πλατφόρμας εξυπηρέτησης χρέους συνέβαλε στη μείωση των ΜΕΔ, την υποβοήθηση της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.