Παρατείνεται μέχρι και τις 21 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία για ρύθμιση οφειλών με εφάπαξ αποπληρωμή και καμία άλλη αίτηση για ρύθμιση με δόσεις δεν θα γίνεται αποδεκτή στο διάστημα αυτό.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας, η οποία αποστάλθηκε από το ΓΤΠ, μέχρι και την πιο πάνω ημερομηνία δεν χρειάζεται εγγραφή στην Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας "Αριάδνη".
 
Θα πρέπει, ωστόσο, να υποβληθεί ιδιοχείρως στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας το έντυπο ΤΦ2005Ε/2017, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας και στα Επαρχιακά μας Γραφεία.
 
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας έχει αναρτηθεί Οδηγός συμπλήρωσης του εντύπου ΤΦ2005 Ε/2017, τον οποίο το κοινό μπορεί να συμβουλευτεί.
 
Καταβολή εφάπαξ πληρωμής θα γίνεται στα ταμεία του Τμήματος Φορολογίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποδεικνύεται στον φορολογούμενο κατά την παρουσία του στα Επαρχιακά Γραφεία.
 
Πρόσωπα, τα οποία προβαίνουν σε ρύθμιση της οφειλής τους προς το Τμήμα με εφάπαξ πληρωμή, επωφελούνται απαλλαγής 95% επί των πρόσθετων χρηματικών επιβαρύνσεων που τους έχουν επιβληθεί.
 
Αιτήσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις και έχουν πληρωθεί τυχόν οφειλόμενοι φόροι ή και έχει γίνει διευθέτηση για πληρωμή τους, για περίοδο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015.
 
Επισημαίνεται ότι η έντυπη υποβολή αιτημάτων για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί προσωρινή διευθέτηση. Ως εκ τούτου, προτρέπονται όσοι προτίθενται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών να εγγραφούν στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας "Αριάδνη", το συντομότερο δυνατό, καθότι η όλη διαδικασία, από την υποβολή της αίτησης μέχρι και τη δήλωση αποδοχής, θα γίνεται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Πηγή: ΚΥΠΕ