Πέντε (5) ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΧΕΔΙΑ για την καταπολέμηση ανεργίας τα οποία αφορούν στην πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού και που μπορούν να αξιοποιηθούν ΑΜΕΣΑ από όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης.
 
Τα Σχέδια στοχεύουν στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης ατόμων που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου, όπως αυτές ορίζονται στο εκάστοτε Σχέδιο.
 
Τα σημαντικότερα Σχέδια που βρίσκονται σε ισχύ είναι:
 
1. Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 
Προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέους (κάτω των 30 ετών) πτυχιούχους, με επιχορήγηση. Η χορηγία καλύπτει ποσοστό του μισθολογικού κόστους του Απόφοιτου, του εκπαιδευτή του, καθώς και το κόστος των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του, για περίοδο 6 μηνών.
 
Μέγιστο χορήγημα €1100/μήνα.
 
2. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση νέων 25 - 29 ετών (29 και 364 ημερών)
 
Προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν άνεργους νέους 25 - 29 ετών (29 και 364 ημερών), με επιχορήγηση.
 
Το ύψος του χορηγήματος ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €8.400 για περίοδο 10 μηνών.
 
3. Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
 
Προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν άνεργα άτομα (πέραν των 6 μηνών εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), με επιχορήγηση. Η χορηγία καλύπτει ποσοστό του μισθολογικού κόστους του ανέργου, του εκπαιδευτή του, καθώς και το κόστος των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του, για περίοδο 4 μηνών.
 
Μέγιστο χορήγημα €1000/μήνα.
 
4. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις
 
Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή ενισχύσεων-χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων ατόμων με χρόνιες παθήσεις. 
Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 75% του μισθολογικού κόστους του ατόμου, για περίοδο 12 μηνών, με μέγιστο ποσό €10.000
 
5. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για πρόσληψη ατόμων με Αναπηρία
 
Το Σχέδιο στοχεύει στην παροχή χορηγιών σε επιχειρήσεις για διευκόλυνση της πρόσληψης άνεργων ατόμων με Αναπηρία. Στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εντάσσονται στο Σχέδιο, παρέχεται χορηγία η οποία καλύπτει το 75% του μισθολογικού κόστους του ατόμου, για περίοδο 24 μηνών, με μέγιστο ποσό €20.000.
 
Για περαιτέρω ενημέρωση και διευκρινήσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα στελέχη του Οργανισμού, στο τηλέφωνο 22420110 ή μέσω email στο info@eurosc.eu