Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμο, το εναρμονιστικό νομοσχέδιο για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.
 
Με τον νόμο διευρύνεται το πλαίσιο πληροφοριών για σκοπούς φορολογίας και  επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας στις διασυνοριακές αποφάσεις και στις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.
 
Ο νόμος τροποποιεί τον περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμο, προς εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2376 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.
 
Στο νόμο καθορίζονται μεταξύ άλλων οι προϋποθέσεις για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης, καθώς και διαδικαστικά ζητήματα που θα ρυθμίζουν την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών.
 
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που είχε καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία του 2015 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη διασυνοριακή φοροαποφυγή, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό μέσω της ενίσχυσης των εργαλείων και των μηχανισμών που καθιερώθηκαν με την ευρωπαϊκή οδηγία του 2011.
 
Ειδικότερα, διευρύνεται το πεδίο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιληφθούν σε αυτό και οι πληροφορίες για τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και για τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορολογικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Με βάση το νόμο οι αρμόδιες φορολογικές αρχές των κρατών μελών θα έχουν την υποχρέωση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε σχέση με φορολογικές γνωματεύσεις που εκδίδουν αναφορικά με διασυνοριακές συναλλαγές και ειδικότερα αναφορικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ