Η "NEXANS ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε." (εφεξής "η Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, δυνάμει του Ν. 3556/2007 και της υπ' αριθμ. 1/434/03.07.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι, σύμφωνα με τις κάτωθι γνωστοποιήσεις που έχουν σταλεί στην Εταιρεία από μετόχους της και συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Μαΐου 2015, η οποία μετ' αναβολή συνέχισε και ολοκλήρωσε τις εργασίες της, την 26η Ιουνίου 2015 (εφεξής "η Αύξηση"):

α) η Nexans Participations, η οποία ελέγχεται από την εδρεύουσα στο Παρίσι της Γαλλίας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Nexans, μητρική του Ομίλου Nexans και η οποία άσκησε το δικαίωμα προτίμησης της και ανέλαβε και τις αδιάθετες μετοχές της Αύξησης, κατέχει πλέον 20.369.184 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι κατέχει το 88,57 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η εν λόγω μεταβολή μας γνωστοποιήθηκε την 4.3.2016  από την υπόχρεη για τη σχετική γνωστοποίηση ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Nexans, με σχετικό Έντυπο Γνωστοποίησης και

β) οι μέτοχοι (κοινή επενδυτική μερίδα) κ.κ. Δρακάκης Σπυρίδων, Δρακάκης Κωνσταντίνος, Ακτύπη Αργυρώ και Στεφανάκη Μαρία, οι οποίοι δεν άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης τους στην Αύξηση, εξακολουθούν να κατέχουν 445.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι κατέχουν πλέον το 1,935 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η εν λόγω μεταβολή μας γνωστοποιήθηκε την 3.3.2016 από έκαστο των ως άνω μετόχων με σχετικά Έντυπα Γνωστοποίησης. 

Αθήνα, 7.3.2016