Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 16/4/2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 9/7/2014, προέβη την 7/3/2016 σε αγορά 127 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 3,6259 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 460,48 ευρώ.