Η Εταιρεία Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής για λόγους συντομίας "η Εταιρεία") ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθωσης της δομής του Ομίλου και για λειτουργικούς κυρίως λόγους, αποφάσισε τη λύση και θέση σε εκκαθάριση της κατά 100% θυγατρικής της με την επωνυμία "MarzenaLtd" η οποία εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου και έχει μετοχικό κεφάλαιο 66.000 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι η λύση της ως άνω εταιρείας δεν θα έχει οποιαδήποτε σημαντική επίδραση στα οικονομικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, απασχολούμενο προσωπικό, ίδια κεφάλαια, κερδοφορία) της Εταιρείας και του Ομίλου.