Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ.4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE”, (εφεξής "Εταιρία”)  ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, και βάσει των σχετικών αποφάσεων της από 16.12.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 27.04.2015, προέβη μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών EUROXX Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως:

Την 07.03.2016 η Εταιρία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης 3,98 ευρώ ανά μετοχή, 350 μετοχές συνολικής αξίας 1.393,00 ευρώ.