Η εταιρεία "Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" (ATHEX ή Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εκτέλεση της από 20.5.2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα την 07.03.2016 προέβη στην αγορά 25.900 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης €5,05 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών €130.842,67.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "Alpha Finance Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών".

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 454.800 ίδιες μετοχές (0,70% του συνόλου των 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).