Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ότι σε εκτέλεση της από 18/06/2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 14/12/2015 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας 7ης Μαρτίου προέβη, μέσω της "Εθνικής Π & Κ Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.", σε αγορά 180 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,70 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 126 ευρώ.