Η εταιρεία "Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε." (εφεξής για λόγους συντομίας "η Εταιρεία") ανακοινώνει την απόφαση της Εταιρείας για την εγκατάσταση του λογισμικού συστήματος SAP ERP σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, με στόχο τη βελτίωση της αυτοματοποίησης των διαδικασιών οικονομικής ενοποίησης, διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και προϋπολογισμού, καθώς και την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη παρακολούθηση και αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει από τις θυγατρικές οι οποίες είναι εγκαταστημένες στις Η.Π.Α. στα τέλη Μαρτίου 2016 και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί για όλες τις εταιρείες του Ομίλου στα τέλη του 2019. Το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης επένδυσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2 εκ. ευρώ.