Η ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ  γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι,   σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση της από 04.12.2015 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 17.12.2015 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη την 07.03.2016 μέσω του μέλους του Χ.Α EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ, σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,110  ευρώ  ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 1.100,00 ευρώ.