ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016

Η εταιρία Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ. 1.Β. και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2016, ως ακολούθως:

Ανακοίνωση, δημοσίευση & σχολιασμός των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2015

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Ανακοίνωση & δημοσίευση αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου 2016

Τρίτη 24 Μαΐου 2016 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Ανακοίνωση & δημοσίευση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2016

Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ανακοίνωση & δημοσίευση αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2016

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Η εταιρία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2015.

* Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου.