Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ανακοινώνει,  σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007,  σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005,  ότι η Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων κα Νίτσα Κάλεση, προέβη στις 10/8/2016 σε πώληση 500 κοινών μετοχών της Εταιρίας συνολικής αξίας ευρώ 10.585,00.